Allmänna användarvillkor Viktdoktorn

Version 2.0, gällande från och med den 19 oktober 2023

1. INLEDANDE BEST√ĄMMELSER

Dessa villkor (‚ÄúAnv√§ndarvillkoren‚ÄĚ) reglerar avtalet mellan dig och Viktdoktorn Skandinavia AB¬†(559351-3103) (‚ÄúViktdoktorn‚ÄĚ eller ‚ÄúVi‚ÄĚ) avseende den tj√§nst som du best√§llt via Viktdoktorns hemsida viktdoktorn.se (‚ÄúTj√§nsten‚ÄĚ).

Tjänsten kan i dessa Användarvillkor avse antingen
a) Viktdoktorns grundprogram (‚ÄĚProgrammet‚ÄĚ), med eller utan VIP-till√§gg,
b) Medlemskap hos Viktdoktorn, kvartalsvis eller √•rsvis (‚ÄĚMedlemskapet‚ÄĚ), eller
c) En kombination av Programmet och Medlemskapet f√∂r en sammanlagd tid om 12 m√•nader (under namnet ‚ÄĚEtt √•r med Viktdoktorn‚ÄĚ).

Den närmare omfattningen av, och innehållet i Tjänsten, Programmet och Medlemskapet framgår vid var tid på viktdoktorn.se.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Det kan ske ändringar i Användarvillkoren från tid till annan. Om det sker några väsentliga förändringar som kräver ditt godkännande kommer vi att meddela dig. 

1. AVTALET 

Avtal ingås mellan Dig och Viktdoktorn genom att du köper/beställer Tjänsten på Viktdoktorns hemsida viktdoktorn.se. Det går inte att genomföra ett köp utan att godkänna dessa Användarvillkor. Vid köpet åtar du dig också ett betalningsansvar för Tjänsten. Viktdoktorn använder den externa tjänsten Stripe för checkout, betalningar och hantering av användarkonton. Direkt efter ditt köp får du en bekräftelse på ditt köp, dels på skärmen och dels via e-post.

2. √ÖLDERSGR√ĄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsten. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa Tjänsten.

3. ANV√ĄNDNING AV TJ√ĄNSTEN¬†

Ditt avtal med Viktdoktorn är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Tjänsterna får heller inte användas av någon annan än dig. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör genas av dig till Viktdoktorn.

Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Viktdoktorn, Viktdoktorn eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Viktdoktorns regler. Material som får del av genom Tjänsten (filmer, instruktioner, råd m.m.) får inte delas med någon annan. 

Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker, t.ex. kortare sjukfrånvaro hos Viktdoktorns personal. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten och eventuella avbrott längre än 48 timmar kommer att kompenseras genom att ditt avtal förlängs i motsvarande mån.

För att kunna använda Tjänsten behöver du lämna information om dig själv, inklusive ditt namn, din e-postadress och annan kontaktinformation. Du ansvarar för att all registreringsinformation som du lämnar till Viktdoktorn är korrekt och uppdaterad. Du får inte uppge ett oriktigt namn, utge dig för att vara någon annan eller uppge kontoinformation eller en annan e-postadress än din egen. 

4. PRIS F√ĖR TJ√ĄNSTEN

Vid var tid gällande priser för Programmet, Medlemskapet och Ett år med Viktdoktorn framgår på viktdoktorn.se . De priser som anges inkluderar moms.

Viktdoktorn har rätt att när som helst ändra priserna för Tjänsten. Ett gällande avtal avseende en pågående tjänst påverkas inte av en eventuell prisändring. 

5. AVTALSTID OCH UPPS√ĄGNING

Ett avtal avseende Programmet löper under hela tiden som programmet pågår, dvs från tiden för dit köp till dess sista coachningen genomförts (ca 90 dagar efter första coachning). Avtalet gäller under hela denna tidsperiod och kan inte sägas upp till upphörande annat än till tiden för Programmets utgång. Vid Programmets utgång upphör avtalet utan ytterligare åtgärd från någon part. Du kommer dock i god tid innan Programmets utgång att erbjudas att teckna Medlemskap hos Viktdoktorn. 

Ett avtal avseende Medlemskapet löper från det att Medlemskapet tecknas och under den period som din beställning avser (3 månader eller 12 månader). Dessa perioder kan beskrivas som bindningstider, dvs du är skyldig att betala avtalat pris så länge som Medlemskapet löper oavsett om du nyttjar ditt Medlemskap eller inte. Du kan inte säga upp ditt Medlemskap till upphörande i förtid, utan bara till respektive periods utgång. Om du vill avsluta ditt Medlemskap så behöver du säga upp det. Uppsägningen kan göras via dina kontoinställningar på Viktdoktorn.se. Du kan även säga upp ditt Medlemskap genom att meddela Viktdoktorn via e-post till nedan angivna kontaktuppgifter. Om du inte säger upp ditt Medlemskap senast 1 dagar före Medlemskapets utgång förlängs Medlemskapet med 3 månader i taget. Du får i normalfallet en påminnelse per mail om att ditt Medlemskap är på väg att förnyas, men du ansvarar själv för att säga upp Medlemskapet i rätt tid om du inte vill att det ska förnyas.

Ett avtal avseende Ett år med Viktdoktorn löper från det att avtalet tecknas och under ett års tid (365 dagar). Denna period är en bindningstid, dvs du är skyldig att betala avtalat pris för hela perioden oavsett om du deltar i Programmet och utnyttjar Medlemskapet eller inte. Avtalet upphör automatiskt vid utgången av ettårsperioden. Du kommer i slutet av perioden få ett erbjudande om att teckna ett nytt Medlemskap.

Vid problem med, eller frågor om uppsägning vänligen kontakta Viktdoktorn.

Om du väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor har Viktdoktorn rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt Medlemskap.

6. √ÖNGERR√ĄTT

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av Tjänsten, ångra ditt köp ("Ångerfristen"). Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta Viktdoktorn på teamviktdoktorn-mejlen. Vi bekräftar per mail att vi tagit emot ditt meddelande. Ett formulär för utnyttjande av ångerrätten finns också att hämta på Konsumentverkets hemsida (Ångerblankett (konsumentverket.se). Viktdoktorn förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt Tjänsten om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att Tjänsten ska påbörjas (t.ex. genom att logga in i patientjournalen och ange provresultat eller boka digitalt läkarbesök), och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Din avgift med ett avdrag för den del av Tjänsten som du utnyttjat kommer då att betalas tillbaka av Viktdoktorn snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då vi mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt.

Observera att en viss del av tjänsten avser att du får tillgång digitalt innehåll (teorimoduler, förfilmade masterclasses och annat digitalt material). Delar av detta material får du tillgång till direkt efter köpet, när du loggar in till Viktdoktorns utbildningsplattform Kajabi. Om du loggar in på utbildningsplattformen före ångerfristens utgång samtycker du uttryckligen till att tillhandahållandet av det digitala innehållet påbörjas och att det därigenom inte finns någon ångerrätt avseende denna del av Tjänsten.

7. MEDICINSKT ANSVAR

Viktdoktorns tj√§nster har utvecklats tillsammans med l√§kare och psykolog, men p√• ett generellt plan. Viktdoktorns information s√• som t.ex. men inte uteslutande texter, bilder, inneh√•ll och √∂vrigt som presenteras inom ramen f√∂r Tj√§nsten ‚Äď s√• l√§nge detta inneh√•ll inte avser information direkt fr√•n Viktdoktorns l√§kare ‚Äď ska inte tolkas som ett substitut f√∂r l√§kares eller annan specialist r√•d, utv√§rdering eller behandling. Observera ocks√• om du har br√•dskande medicinska problem skall du v√§nda dig till din husl√§kare eller akutmottagning.

8. H√ĄLSOTILLST√ÖND

Provtagning, och att Viktdoktorn får ta del av dina provsvar, är en förutsättning för att göra en bedömning inför eventuell medicinering och därför också en förutsättning för att du ska kunna delta i Programmet. Du svarar själv för eventuella kostnader i samband med sådan provtagning.

Medicinsk behandling för fetma (obesitas) är inte lämplig för dig som a) har eller har haft anorexia, b) har eller har haft bukspottskörtelinflammation (pankreatit) orsakad av alkohol, c) har en aktiv hetsätningsstörning och inväntar behandling, d) behandlas för cancer, e) behandlas för utmattningssyndrom, f) är gravid eller ammar eller vill bli gravid inom 6 månader eller g) har ett aktivt substansmissbruk. Vi kommer inte att acceptera dig som deltagare i programmet om något av detta stämmer in på dig. Om du trots detta köpt Programmet kommer vi att återbetala din programkostnad med ett avdrag motsvarande halva beloppet.

Om vi på Viktdoktorn, efter att ta tagit del av din medicinska historia och fått svaren på dina prover, fattar ett medicinskt beslut att du, av andra skäl än de ovan nämnda, inte är lämplig som deltagare i vårt program eller som mottagare av läkemedel i anslutning till vårt Program kommer vi att avsluta ditt avtal och ge dig full återbetalning av programkostnaden. 

Finns det andra omständigheter kring din hälsa som eventuellt skulle kunna göra det olämpligt för dig att gå ner i vikt, råder vi dig att konsultera din husläkare.

9. GARANTI

Viktdoktorns metoder för viktminskning fungerar normalt sett bra. Ansvaret för den beteendeförändring som Programmet tar utgångspunkt i ligger dock uteslutande hos dig. Viktdoktorn lämnar därför inga garantier för att du går ner i vikt under Programmet eller Medlemskapet.

10. DET INNEH√ÖLL DU SJ√ĄLV SKAPAR¬†

Du f√•r som en del av Tj√§nsten en inbjudan till Viktdoktorns Community, d√§r du och andra deltagare/medlemmar har m√∂jlighet att interagera och skapa eget inneh√•ll, t.ex. skriva egna inl√§gg eller ladda upp bilder. Material som du sj√§lv skapar, t.ex. i Communityt kallas nedan f√∂r ‚ÄúAnv√§ndarskapat inneh√•ll‚ÄĚ. Anv√§ndarskapat inneh√•ll granskas inte av Viktdoktorn innan det g√∂rs tillg√§ngligt f√∂r andra, Viktdoktorn ansvarar s√•ledes inte f√∂r detta inneh√•ll, utan du √§r sj√§lv ansvarig f√∂r Anv√§ndarskapat inneh√•ll.

Du ansvarar för att Användarskapat innehåll, eller ditt tillgängliggörande, inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Detta innebär t.ex. att du garanterar för att Användarskapat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda. Du garanterar också för att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användarskapade innehållet (t.ex. i bild/film eller genom namn) är informerade om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka. Om det framkommer att Användarskapat innehåll strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler har Viktdoktorn rätt att ta bort sådant material. Viktdoktorn kommer i övrigt inte att använda eller kommersialisera Användarskapat innehåll. 

11. IMMATERIELLA R√ĄTTIGHETER

Viktdoktorn, eller Viktdoktorns licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, varumärken, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

12. √ĖVERL√ÖTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Viktdoktorn kan komma att överlåtas till annat bolag, t.ex. om Viktdoktorns verksamhet skulle överlåtas till annat bolag.

13. √ĄNDRINGAR I ANV√ĄNDARVILLKOREN

Viktdoktorn har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

14. SVENSK LAG OCH ALLM√ĄN DOMSTOL

Svensk lag tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på arn.se.

15. PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår policy avseende Cookes och Integritet finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår policy.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor eller något annat, vänligen kontakta oss via mail på teamviktdoktorn-mejlen.

Du kan också kontakta oss på:

Viktdoktorn Skandinavia AB
Org. nr 559351-3103
Orrstigen 6, 181 56 Lidingö